Carpe Diem

備忘録

RabbitMQ

RabbitMQ のインストール

概要 RabbitMQをUbuntuにインストールします。 環境 Ubuntu 14.04 RabbitMQ 3.5.6 インストール publicキーの登録 $ wget https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc $ sudo apt-key add rabbitmq-signing-key-public.asc